MSH WIZAN

Odjazdowa Loteria z BLISKI-m

Odjazdowa Loteria z BLISKI-m


Regulamin loteriipromocyjnej„Odjazdowa Loteria z BLISKI-m
§1
Postanowienia ogólne
1. Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Loterią", urządzana jest pod nazwą:
„Odjazdowa Loteria z BLISKI-m”.
2. Określenia użyte na potrzeby niniejszego regulaminu Loterii oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy regulamin Loterii;
2) Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w §7 Regulaminu;
3) Laureat – zdobywca Nagrody w Loterii;
4) Produkt(y) promocyjne(e) – wszystkie produkty marek Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7 UP, Mountain Dew,
Tymbark, Kubuś, Łowicz, Lubella, we wszystkich możliwych pojemnościach oraz opakowaniach, w tym
również wielopaki, dostępne w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej w Sklepach na terenie Polski. Produkty
promocyjne dostępne są w sprzedaży również przed jak i po zakończeniu Sprzedaży promocyjnej, jednak ich
zakup w tym terminie nie uprawnia do udziału w Loterii;
5) Sprzedaż promocyjna – okres, w którym prowadzona jest sprzedaż towarów oraz Produktów promocyjnych
uprawniających do nieodpłatnego wzięcia udziału w Loterii, tj. od dnia 02.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz niedziel niehandlowych;
6) Sklep – sklep naziemny sieci handlowej „Bliski” należący do sieci partnerskiej Grupa 2.0 Sp. z o. o. z siedzibą
w Bytomiu (41-902 Bytom) przy ul. ul. Pszczyńska 13, lok 60 (NIP: 6263043576, REGON: 389418241, KRS:
0000914197) współtworzący sieć Bliski. Lista Sklepów biorących udział w Loterii stanowi Załącznik nr 4;
7) Dowód zakupu – potwierdzenie nabycia towarów oraz Produktów promocyjnych w czasie Sprzedaży
promocyjnej w dowolnym Sklepie sieci handlowej „Bliski” z listy sklepów dostępnych w Załączniku nr 1 do
Regulaminu, w postaci par agonu lub imiennej faktury VAT wystawionej na pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na
Uczestnika w rozumieniu §7 ust. 1 Regulaminu), przy czym data i godzina widniejąca na Dowodzie zakupu
musi być wcześniejsza niż data i godzina dokonania Zgłoszenia do Loterii zgodnie z par. 8 Regulaminu. Dowód
zakupu na potrzeby Loterii winien być czytelny i oryginalny, tzn. taki który został wystawiony przez Sklep sieci
„Bliski” na terenie Polski (którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu zakupu stwierdzającego udział w Loterii, Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora;
8) Zakup promocyjny – zakup towaru(ów) na łączną kwotę minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100
groszy) w tym co najmniej 2 (słownie: dwóch) dowolnych Produktów promocyjnych w ramach jednej
transakcji, dokonany w czasie Sprzedaży promocyjnej w dowolnym Sklepie sieci handlowej „Bliski”,
udokumentowany jednym Dowodem zakupu. Zakup promocyjny dokonany przed jak i po zakończeniu
Sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do udziału w Loterii. Zastrzega się, iż z Zakupu promocyjnego
towaru(ów) uprawniających do nieodpłatnego udziału w Loterii, wyłączone są dostępne w na terenie Sklepów
sieci handlowej „Bliski”, następujące towary i usługi:
a) napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w rzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119. ze zm.);
b) wyroby tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 276);
c) leki;
d) transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz;
e) transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich;
f) spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi;
g) wpłaty i wypłaty bankomatowe.
9) Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy;
10) Strona internetowa Loterii – przygotowana na potrzeby niniejszej Loterii strona internetowa pod adresem:
https://www.loteriazbliskim.pl, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń,
Regulamin Loterii oraz lista sklepów promocyjnych, które biorą udział w Loterii.
§2
Nazwa podmiotu urządzającego Loterię
Organizatorem Loterii jest Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul.
Podchorążych 43, posiadająca NIP: 7272832066, REGON: 380723126, KRS: 0000739770, zwana dalej
„Organizatorem”.
§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie
Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Łodzi oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227)
i postanowień Regulaminu.
§4
Obszar, na którym urządzana jest Loteria
Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest w szczególności na terenie województwa małopolskiego,
śląskiego, dolnośląskiego w sieci naziemnych Sklepów „Bliski”. Lista Sklepów biorących udział w Loterii stanowi
Załącznik nr 1.
§5
Czas trwania Loterii
Loteria trwa od dnia 02.10.2023 r. do dnia 26.02.2024 r. (ostateczny termin rozpatrywania reklamacji).
§6
Okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii oraz czas trwania Sprzedaży promocyjnej
Przyjmowanie zgłoszeń oraz Sprzedaż promocyjna związana z Loterią rozpoczyna się w dniu 02.10.2023 r. a kończy
w dniu 31.12.2023 r.
§7
Udział w Loterii
1. W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła
18 lat i w okresie od dnia 02.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. dokonała Zakupu promocyjnego, zachowała Dowód
zakupu oraz zgłosiła się do Loterii w okresie przyjmowania zgłoszeń określonym w §6 ust. 1 oraz spełnia pozostałe
postanowienia i warunki Regulaminu.
2. W Loterii nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy Organizatora – Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul. Podchorążych 43, sieci partnerskiej Grupy 2.0 sp. z o.o. współtworzącej
sieć „Bliski „biorących udział w Loterii, spółki Grupa 2.0 Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu (41-902 Bytom) przy
ul. Pszczyńska 13 lok 60. (NIP: 6263043576, REGON: 38941824100000, KRS: 0000914197, wraz z członkami
najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, małżonków oraz rodzeństwo).
3. Po wylosowaniu Laureatów Nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych w postaci
imion, pierwszych liter nazwisk i trzech ostatnich cyfr numeru telefonu Laureatów na liście zwycięzców Loterii.
§8
Zasady i sposób urządzania Loterii
1. Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz dokonać następujących
czynności w określonej kolejności:
1) w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 02.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., dokonać Zakupu
promocyjnego, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 8;
2) zachować Dowód zakupu do weryfikacji do końca trwania Loterii (§5 ust. 1);
3) zgłosić swój udział w Loterii w terminie od dnia 02.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. poprzez rejestrację
zgłoszenia na stronie internetowej Loterii pod adresem: https://www.loteriazbliskim.pl za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:
a) numeru telefonu komórkowego;
b) adresu e-mail;
c) numeru Dowodu zakupu, na którym widnieje Zakup promocyjny;
d) łącznej kwoty znajdującej się na Dowodzie zakupu;
e) wyboru z rozwijanej listy Sklepu, w którym dokonano Zakupu promocyjnego;
f) wskazania z listy rozwijanej zakupionych Produktów promocyjnych;
g) potwierdzenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat i
zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Loterii urządzanej pod nazwą „Odjazdowa Loteria z BLISKI-m”
wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażam
zgodę na wszystkie warunki w nim określone.”;
h) potwierdzenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że nie jestem właścicielem lub/i pracownikiem
Organizatora - Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, sieci partnerskiej Grupy 2.0 sp. z
o.o. współtworzącej sieć „Bliski” biorących udział w Loterii, spółki Grupa 2.0 Sp. z o. o. z siedzibą w
Bytomiu oraz nie jestem członkiem najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków oraz rodzeństwo);
i) przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
j) po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa w lit. od a do j, zatwierdzić zgłoszenie
do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.
2. Po prawidłowym zgłoszeniu na stronie internetowej Loterii pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację
zgłoszenia w bazie Organizatora. Dodatkowo, każdy z Uczestników otrzyma na adres e-mail podany w formularzu
zgłoszeniowym informację o prawidłowym zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie Organizatora o następującej treści:
„Dziękujemy za udział w „Odjazdowej Loterii z BLISKI-m”. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Trzymamy kciuki za
Twoją wygraną. Pozdrawiamy, Twój Bliski sklep oraz Zespół Gratifica.”
3. Organizator zastrzega, iż nie ponosi winy za umieszczenie wiadomości e-mail potwierdzającej udział Uczestnika w
Loterii przez klientów poczty czy inne oprogramowanie, z którego korzysta Uczestnik w folderze KOSZ/SPAM.
4. Każdy Uczestnik Loterii musi zachować oryginalny Dowód zakupu potwierdzający Zakup promocyjny, gdyż
stanowi on dowód udziału w grze i jest on podstawą do wydania Nagrody w przypadku wylosowania zgłoszenia do
którejkolwiek z Nagród. Dowody zakupu zarejestrowane przez Uczestników w bazie Organizatora, nie uprawniają
do zwrotu towaru, z wyjątkiem sytuacji, gdy towar stanie się przedmiotem reklamacji, a w postępowaniu
reklamacyjnym dotyczącym zakupionego towaru uznana zostanie zasadność żądania Uczestnika związanego ze
zwrotem tego towaru.
5. Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do Loterii, jednak jednorazowy Zakup promocyjny uprawnia Uczestnika
do dokonania jednego zgłoszenia do Loterii. Każde kolejne zgłoszenie powinno być udokumentowane odrębnym
Dowodem zakupu oraz każdorazowo powinny być spełnione zasady określone zasady określone w §8, zachowując
przy tym odpowiednią kolejność czynności. Jeżeli na jednym Dowodzie zakupu zawartych jest kilka Zakupów
promocyjnych, Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia się do Loterii wyłącznie jeden raz i przydzielony mu
zostaje wyłącznie 1 los w Losowaniu Nagrody I stopnia i losowaniu Nagrody głównej.
6. Organizator ma prawo wykluczyć z Loterii zgłoszenia, co do których pada podejrzenie, że dokonywane są przy
użyciu oprogramowania, którego celem jest omijanie zabezpieczeń informatycznych, w tym w celu automatycznego
dokonywania zgłoszeń do Loterii, a także zmieniania danych identyfikacyjnych w celu ominięcia zapisów
określonych w Regulaminie Loterii. Zgłoszenia te, po weryfikacji przez Komisję, o której mowa w §12 poniżej, są
wykluczane z Loterii a Komisja ma prawo do bezwzględnego wykluczenia tego i każdego kolejnego zgłoszenia od
tego Uczestnika, co do którego stwierdziła stosowanie powyższych nieetycznych praktyk. Komisja zastrzega sobie
również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni
postanowienia Regulaminu, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
7. Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Uczestnika przesłania wszystkich Dowodów zakupu
potwierdzających Zakup promocyjny, które zostały zgłoszone w Loterii przez tego Uczestnika. W przypadku
nieotrzymania żądanych Dowodów zakupu Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii i tym
samym cofnąć prawo do przyznanych Nagród. Żądanie wysyłane jest poprzez wiadomość e-mail na adres podany
podczas rejestracji w Loterii. W przypadku, gdy Organizator występuje z żądaniem przesłania ww. Dowodów
zakupu, Uczestnik jest zobowiązany przesłać je w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania drogą poczty
elektronicznej e-mail (decyduje data nadania wiadomości e-mail przez Organizatora). Uczestnik odsyła żądane
Dowody zakupu (w formie zdjęć lub skanów w załączniku do wiadomości e-mail w formie plików PDF, JPG, PNG)
na adres e-mail Organizatora, z którego otrzymał wiadomość z powyższym żądaniem. Brak spełnienia ww. żądania
skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika Loterii wraz z utratą prawa do którejkolwiek
z Nagród w Loterii.
8. Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Uczestnika przesłania wszystkich oryginałów Dowodów Zakupu
potwierdzających Zakup promocyjny, które zostały zgłoszone w Loterii przez tego Uczestnika również tradycyjną
drogą pocztową (poczta polska, kurier) jeśli te przesłane na drodze poczty elektronicznej w dalszym ciągu budzą
wątpliwości Organizatora co do oryginalności i prawidłowości.
9. Uczestnik Loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w aktualną przeglądarkę
internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych np. za indywidualną
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik.
10. W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji Uczestnika w systemy Organizatora bądź nieuczciwego lub
niezgodnego z Regulaminem wpływu na wynik Loterii lub przyznanie prawa do nagrody w Loterii, Organizator
zastrzega sobie prawo do zgłoszenia ww. praktyki do odpowiednich organów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Produktów promocyjnych w poszczególnych
punktach sprzedaży w czasie trwania Loterii.
12. Organizator przekaże dane Laureata Głównego Grupie 2.0 Sp. o.o. w zakresie niezbędnym do wydania Nagrody
Głównej.
13. Przystąpienie do Loterii oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść w całości.
§9
Nagrody i wartość puli Nagród
1. Organizator przewidział łącznie 13 (słownie: trzynaście) Nagród rzeczowych.
2. Lista nagród w Loterii:
1) Nagroda główna: 1 (słownie: jeden) samochód marki Kia Picanto o wartości jednostkowej 60 600,00 zł brutto
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 6 733,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 00/100 groszy). Łączna
wartość Nagrody głównej wynosi: 67 333,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy
złote 00/100);
2) Nagroda I stopnia: 12 (słownie: dwanaście) ekspresów ciśnieniowych marki Philips o wartości jednostkowej
1 999,00 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Łączna wartość
Nagród I stopnia wynosi 23 988,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem
złotych 00/100 groszy);
3. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 91 321,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta
dwadzieścia jeden złotych 00/100).
4. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 nie jest wydawana do rąk Uczestnika, lecz jest potrącana
przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej.
5. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym – w szczególności
zgodnie z art. 21 ust. 1 ust 6a, art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2020, poz. 1426 ze zm.).
§10
Losowanie Nagród
1. Organizator w ramach Loterii przewidział 2 rodzaje losowań:
1) Losowanie Nagród I stopnia: tj. 12 (słownie: dwanaście) losowań Nagród I stopnia, o których mowa w §9 ust.
2 pkt. 2. Losowania urządzane są w sposób opisany w ust. 2 i 3;
2) Losowanie główne: tj. 1 (słownie: jedno) losowanie Nagrody głównej, o której mowa w §9 ust. 2 pkt.
Losowanie urządzane jest w sposób opisany w ust. 4 i 5.
2. Losowanie Nagród I stopnia, o których mowa w §9 ust. 2 pkt. 2, urządzane są w godzinach między 10:00 a 16:00
w siedzibie Organizatora (Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź) za
poszczególne etapy i w dniach:
1) za okres od 02.10.2023 r. do dnia 08.10.2023 r. odbywa się w dniu 10.10.2023 r.;
2) za okres od 09.10.2023 r. do dnia 15.10.2023 r. odbywa się w dniu 17.10.2023 r.;
3) za okres od dnia 16.10.2023 r. do dnia 22.10.2023 r. odbywa się w dniu 24.10.2023 r.;
4) za okres od dnia 23.10.2023 r. do dnia 29.10.2023 r. odbywa się w dniu 31.10.2023 r.;
5) za okres od dnia 30.10.2023 r. do dnia 05.11.2023 r. odbywa się w dniu 07.11.2023 r.;
6) za okres od dnia 06.11.2023 r. do dnia 12.11.2023 r. odbywa się w dniu 14.11.2023 r.;
7) za okres od dnia 13.11.2023 r. do dnia 19.11.2023 r. odbywa się w dniu 21.11.2023 r.;
8) za okres od dnia 20.11.2023 r. do dnia 26.11.2023 r. odbywa się w dniu 28.11.2023 r.;
9) za okres od dnia 27.10.2023 r. do dnia 03.12.2023 r. odbywa się w dniu 05.12.2023 r.;
10) za okres od dnia 04.12.2023 r. do dnia 10.12.2023 r. odbywa się w dniu 12.12.2023 r.;
11) za okres od dnia 11.12.2023 r. do dnia 17.12.2023 r. odbywa się w dniu 19.12.2023 r.;
12) za okres od dnia 18.12 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. odbywa się w dniu 04.01.2024 r.;
3. Sposób losowania Nagród I stopnia:
1) w losowaniu Nagrody I stopnia biorą udział wszystkie zrejestrowane w bazie danych Organizatora zgłoszenia
nadesłane przez Uczestników Loterii w danym okresie (zgodnie z ust. 2 pkt 1-12);
2) Losowania prowadzone są w obecności komisji nadzoru nad Loterią (zwanej w dalszej części Regulaminu
„Komisją Nadzoru” lub „Komisją”).
3) Losowanie Nagród w Loterii każdorazowo odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania
oraz odpowiednio ponumerowanych kul.
4) Metoda przeprowadzenia losowania nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność
przyznawania nagród.
5) Przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu przyjętemu
zgłoszeniu w danym etapie Loterii będzie nadany unikatowy, cyfrowy numer ID przypisany według kolejności
zgłoszeń.
6) Losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W urnach znajduje się 10 ponumerowanych
kul z cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 z wyjątkiem pierwszej urny, gdzie ilość kul będzie zależna od ilości
zgłoszeń, np. jeśli w bazie do losowania znajduje się 3000 zgłoszeń, to w pierwszej urnie znajdą się 4 kule z
numerami 0, 1, 2, 3.
7) W zależności od ilości zgłoszeń Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę urn, tak by ilość urn z kulami
odpowiadała każdej cyfrze będącej sumą wszystkich pojedynczych zgłoszeń, np. jeśli do losowania zgłosiło
się 1000 osób, to do losowania przygotowane zostaną 4 urny.
8) Podczas losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula. Cyfry z kolejno wyjętych kul tworzą liczbę
odpowiadająca numerowi ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane.
9) W przypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Numer ID występuje sytuacja, w której
wylosowane cyfry utworzą ciąg cyfr, który nie występuje wśród Numerów ID, wówczas losowanie tego
Numeru ID jest powtarzane (poczynając od pierwszej cyfry tworzącej ciąg cyfr Numer ID i dalej
odpowiednio). Losowanie Numeru ID jest powtarzane do momentu wylosowania ciągu cyfr, który istnieje w
bazie do losowania;
10) Po wylosowaniu numeru ID, Organizator sprawdza w bazie danych Zgłoszenie zakodowane pod wylosowaną
liczbą;
11) W dalszej części losowania, Organizator losuje w sposób opisany w ust. 3, 1 (słownie: jedno) zgłoszenie
rezerwowe do Nagrody I stopnia;
12) W przypadku ponownego wylosowania zgłoszenia tego samego Uczestnika osoba prowadząca losowanie
protokołuje wylosowane zgłoszenie jako anulowane a losowanie zgłoszenia rezerwowego prowadzi się do
skutku, aż wylosowane zostaną dwa zgłoszenia różne od siebie i od zgłoszenia wylosowanego do Nagrody I
stopnia w pierwszej kolejności;
13) Zgłoszenia rezerwowe losuje się na wypadek, gdyby kontakt z Laureatem wylosowanym do Nagrody I stopnia
w pierwszej kolejności nie był możliwy lub gdyby w trakcie weryfikacji prawa do Nagrody I stopnia okazało
się, że Laureat nie spełnia warunków określonych w Regulaminie;
4. Losowanie Nagrody głównej, o której mowa w §9 ust. 2 pkt. 2, odbywa się w dniu 04.01.2024 r. w godzinach
między 10:00 a 16:00 w biurze Organizatora (adres: Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43,
94-234 Łódź).
5. Sposób losowania Nagrody głównej:
1) w losowaniu Nagrody głównej biorą udział wszystkie poprawnie zrejestrowane w bazie danych Organizatora
zgłoszenia, nadesłane przez Uczestników Loterii w okresie od dnia 02.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
2) Losowania prowadzone są w obecności komisji nadzoru nad Loterią (zwanej w dalszej części Regulaminu
„Komisją Nadzoru” lub „Komisją”).
3) Losowanie Nagród w Loterii każdorazowo odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania
oraz odpowiednio ponumerowanych kul.
4) metoda przeprowadzenia losowania nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność
przyznawania nagród.
5) przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu
przyjętemu zgłoszeniu w danym etapie Loterii będzie nadany unikatowy numer ID przypisany według
kolejności zgłoszeń.
6) Losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W urnach znajduje się 10 ponumerowanych
kul z cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 z wyjątkiem pierwszej urny, gdzie ilość kul będzie zależna od ilości
zgłoszeń, np. jeśli w bazie do losowania znajduje się 3000 zgłoszeń, to w pierwszej urnie znajdą się 4 kule z
numerami 0, 1, 2, 3.
7) w zależności od ilości zgłoszeń Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę urn, tak by ilość urn z kulami
odpowiadała każdej cyfrze będącej sumą wszystkich pojedynczych zgłoszeń, np. jeśli do losowania zgłosiło
się 1000 osób, to do losowania przygotowane zostaną 4 urny.
8) podczas losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula. Cyfry z kolejno wyjętych kul tworzą liczbę
odpowiadająca numerowi ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane.
9) w przypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Numer ID występuje sytuacja, w której
wylosowane cyfry utworzą ciąg cyfr, który nie występuje wśród Numerów ID, wówczas losowanie tego
Numeru ID jest powtarzane (poczynając od pierwszej cyfry tworzącej ciąg cyfr Numer ID i dalej
odpowiednio). Losowanie Numeru ID jest powtarzane do momentu wylosowania ciągu cyfr, który istnieje w
bazie do losowania;
10) po wylosowaniu numeru ID, Organizator sprawdza w bazie danych Zgłoszenie zakodowane pod wylosowaną
liczbą;
11) w dalszej części losowania, Organizator losuje w sposób opisany w ust. 5, 1 (słownie: jedno) zgłoszenie
rezerwowe do Nagrody głównej;
12) w przypadku ponownego wylosowania zgłoszenia tego samego Uczestnika osoba prowadząca losowanie
protokołuje wylosowane zgłoszenie jako anulowane a losowanie zgłoszenia rezerwowego prowadzi się do
skutku, aż wylosowane zostaną dwa zgłoszenia różne od siebie i od zgłoszenia wylosowanego do Nagrody
głównej w pierwszej kolejności;
13) Zgłoszenia rezerwowe losuje się na wypadek, gdyby kontakt z Laureatem wylosowanym do Nagrody głównej
w pierwszej kolejności nie był możliwy lub gdyby w trakcie weryfikacji prawa do Nagrody głównej okazało
się, że Laureat nie spełnia warunków określonych w Regulaminie;
6. Zasady nagradzania w Loterii:
1) w Loterii Nagrodę I stopnia jeden Uczestnik może wygrać tylko jeden raz, przy czym wygrana Nagrody I
stopnia nie wyklucza Uczestnika z losowania Nagrody głównej. Przez Uczestnika rozumie się jedną osobę lub
jedno gospodarstwo domowe. Przez jedną osobę Organizator rozumie osobę o tym samym imieniu i nazwisku,
numerze telefonu, adresie e-mail etc. Przez gospodarstwo domowe Organizator rozumie zespół osób
zamieszkujących pod jednym adresem zamieszkania lub zameldowania;
2) wygrana Nagrody I stopnia nie wyklucza zwycięskich lub żadnych innych zgłoszeń tego samego Uczestnika z
losowania Nagrody głównej;
3) na podstawie zapisów §8 ust. 6 Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika, który zgłosił się
do Loterii więcej niż jeden raz i wygrał którąkolwiek z Nagród wskazanych w § 9 ust. 2 udokumentowania
wszystkich nadesłanych zgłoszeń odrębnymi Dowodami zakupu, przy czym każdy Dowód zakupu musi być
przypisany do każdego nadesłanego zgłoszenia;
4) w ramach jednego Dowodu zakupu jeden Uczestnik może zgłosić się do Loterii tylko jeden raz. Każde kolejne
zgłoszenie tego samego Dowodu zakupu przez jednego lub większą liczbę Uczestników będzie traktowane
jako duplikat i w procesie weryfikacji prawa do Nagród zostanie anulowane.
7. Lista Laureatów publikowana jest przez Organizatora na stronie internetowej Loterii pod adresem:
https://www.loteriazbliskim.pl w sposób następujący:
1) lista Laureatów Nagród I stopnia publikowana jest najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym
odbyło się losowanie Nagrody I stopnia za dany okres zgodnie z ust. 3, jednak nie później niż do dnia
11.01.2024 roku;
2) lista z danymi Laureata Nagrody głównej oraz danymi wylosowanych zgłoszeń rezerwowych do Nagrody
głównej publikowana jest najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się losowanie Nagrody
głównej, zgodnie z ust. 5., jednak nie później niż do dnia 11.01.2024 roku.
§11
Wydawanie Nagród w Loterii
1. Proces informowania Laureatów o wygranej rozpoczyna się w dniu 11.10.2023 r.
2. Sposób powiadamiania Laureatów Nagród I stopnia i Nagrody głównej jest następujący:
1) Laureaci Nagród I stopnia oraz Laureat Nagrody Głównej informowani są o wygranej poprzez wiadomość SMS
wysłaną na numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres wskazany w zgłoszeniu;
2) Dodatkowo w przypadku laureata Nagrody głównej, Organizator poinformuje o wygranej również telefonicznie;
3) Organizator w dniu losowania lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym odbyło się dane
losowanie, podejmuje przynajmniej trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody Głównej w ciągu
2 (słownie: dwóch) następujących po sobie różnych dni roboczych;
4) jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do Nagrody głównej jest nieskuteczny pod uwagę brany jest Laureat z
listy Laureatów rezerwowych;
5) Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatem rezerwowym Nagrody Głównej poprzez połączenie
telefoniczne pod numer, podany w formularzu zgłoszeniowym do Loterii;
6) Laureaci rezerwowi Nagród I stopnia oraz Nagrody głównej są weryfikowani przy zachowaniu takiej samej
procedury jak w przypadku Zgłoszeń wylosowanych do Nagród w pierwszej kolejności;
7) przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia przez co najmniej 10
sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.:
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny);
8) Organizator w wiadomości SMS, wiadomości wysłanej na email wskazany w zgłoszeniu oraz podczas rozmowy
telefonicznej w przypadku Laureata Nagrody głównej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz o sposobie
wydania Nagrody, przy czym każdorazowo przedstawia Laureatowi obowiązek przesłania wypełnionego i
własnoręcznie podpisanego Załącznika nr 1oraz Dowodu zakupu.
3. Laureat Nagrody I stopnia Laureat Nagrody głównej zobowiązany jest do przesłania dokumentów określonych w
ust. 2 pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania go o wygranej, na adres e-
mail: loteria@gratifica.pl. Organizator odsyła w odpowiedzi na wiadomość Laureata e-mail zwrotny o treści:
„Dziękujemy, zarejestrowaliśmy wpływ Pani/Pana dokumentów w związku z wygraną w loterii promocyjnej pn.
„Odjazdowa Loteria z BLISKI-m”, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu wiadomości. W przypadku,
gdyby Laureat nie otrzymał potwierdzenia otrzymania wiadomości w określonym terminie, zobowiązany jest
skontaktować się z Organizatorem Loterii (za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: loteria@gratifica.pl bądź
telefonicznie pod numerem: +48 690 960 921).
4. Dokumenty Laureata Nagrody I stopnia oraz Laureata Nagrody głównej winny być wysłane w postaci czytelnego
skanu w formacie pliku JPG, PDF, PNG o rozmiarze nie większym niż 5 MB, w temacie wiadomości
e-mail wpisując: „Odjazdowa Loteria z BLISKI-m” oraz imię i nazwisko Laureata. Oświadczenia przesłane w
terminie późniejszym niż termin wskazany w ust. 3 powyżej, zostają uznane za nieważne.
5. W przypadku, gdy Laureaci Nagród nie prześlą dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt. 8 lub w przypadku, gdy
przesłane dokumenty nie spełniają zasad Regulaminu, Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatami
rezerwowymi.
6. Procedura weryfikacyjna prawa do Nagród I stopnia i Nagrody głównej dla Laureatów oraz Laureatów
rezerwowych zakończy się najpóźniej do dnia 19.01.2024 r.
7. Laureaci otrzymują Nagrody I stopnia za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie do 14 dni od daty
przedłożenia Organizatorowi Oświadczenia Laureata w formie skanu.
8. Warunkiem odebrania Nagrody głównej w Loterii, jest wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym
dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane osobowe Laureata zgodne z danymi podanymi w
formularzu zgłoszeniowym do Loterii oraz Oświadczeniu Laureata, jak również dowodu rejestracyjnego i ważnej
polisy OC oraz wypełnienie i podpisanie Protokołu Odbioru Nagrody, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
9. Nagroda Główna zostanie wydana w miejscu i czasie indywidualnie ustalonym z Laureatem najpóźniej do
12.02.2024 r.
10. Wszystkie Nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 12.02.2024 r.
11. Niewydane Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
§13
Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii
1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa Komisja nadzoru nad Loterią (dalej „Komisja”) powołana przez
Organizatora.
2. W składzie Komisji znajduje się przynajmniej jedna osoba nadzorująca Loterię, posiadająca zaświadczenie
o odbytym szkoleniu w zakresie treści przepisów o grach hazardowych oraz Regulaminu.
3. Szczegółowe zadania Komisji określa wewnętrzny regulamin działania komisji, wydany przez Organizatora.
4. Z przeprowadzonych w ramach Loterii czynności Komisja sporządza protokoły podpisane przez uprawnionych
członków Komisji.
§14
Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Loterią.
2. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Loterii oraz w terminie do 7 dni od dnia wydania ostatniej nagrody,
tj. do dnia 19.02.2024 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do
Organizatora).
3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera, doręczać osobiście na adres biura
Organizatora (Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, w g. 8:00 – 16:00) lub na
adres e-mail: reklamacje@gratifica.pl z dopiskiem: „Reklamacja – Odjazdowa Loteria z Bliski-m”.
4. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej;
2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
3) rodzaj gry oraz treść żądania;
4) w przypadku reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty e-mail – adres e-mail do komunikacji.
5. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 powyżej nie będą uwzględniane.
6. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję nadzoru następuje w terminie 7 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika
o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 26.02.2024 r.
7. O decyzji Komisji nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich
roszczeń przed sądem powszechnym.
9. Komisja nadzoru rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących
przepisów prawa.
10. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do
dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
11. Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie
stało się wymagalne.
12. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
§15
Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych uczestników loterii znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
§16
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
2. Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
3. Regulamin udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem https://
www.loteriazbliskim.pl oraz w biurze Organizatora.
4. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) Organizator posiada
gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie.
5. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) Organizator jest
obowiązany, na żądanie uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej.
6. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) wysokość wygranej
w loterii stanowi tajemnicę jej uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę.
Załącznik nr 1
do regulaminu loterii promocyjnej „Odjazdowa Loteria z BLISKI-m ”
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY I STOPNIA/GŁÓWNEJ
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „Odjazdowa Loteria z BLISKI-m”
ORGANIZATOR: Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul. Podchorążych 43,
NIP: 7272832066, REGON: 380723126, KRS: 0000739770
DANE LAUREATA NAGRODY
Nagroda I stopnia/Nagroda główna
Imię i nazwisko Laureata:
Numer telefonu:
Adres na jaki ma być wysłana Nagroda I stopnia:
Nr PESEL (w przypadku Nagrody Głównej):
Nr i seria dowodu tożsamości (w przypadku Nagrody
Głównej):
* Wypełnia Laureat, który nie posiada nr PESEL (w przypadku Nagrody Głównej)
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat i zapoznałem/am się z treścią Regulaminu
Loterii urządzanej pod nazwą „Odjazdowa Loteria z BLISKI-m” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.”;
 „Oświadczam, że nie jestem właścicielem i pracownikiem Organizatora - Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Łodzi,sieci partnerskiej Grupy 2.0 sp. z o.o. współtworzącej sieć „Bliski” biorących udział w
Loterii, spółki Grupa 2.0 Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu , oraz nie jestem członkiem najbliższych rodzin
wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
małżonków oraz rodzeństwo).
 W przypadku Nagrody Głównej: „ Oświadczam, że przyjmuję Nagrodę Główną w postaci samochodu Kia
Picanto, zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej pn. „Odjazdowa Loteria z BLISKI-m” oraz że pokryję
wszelkie koszty związane z kosztem rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC),innych
opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt dojazdu po odbiór nagrody głównej.”
UWAGA!
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!
Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata


77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców
Our farm has formed a non-profit organization together with many farms. The purpose is to make online shopping faster and better for everyone. Reached with many merchants or. At present, the most popular are replica rolex watches, which are of good quality and cheap.